Regulamin
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ

VESTIR.COM.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ
 3. ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY WYPOŻYCZENIA
 4. PRAWA I OBOWIĄZKU WYPOŻYCZAJĄCEGO ORAZ KLIENTA
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.          Wypożyczalnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.vestir.com.pl prowadzona jest przez PAULINĘ GÓRNĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VESTIR PAULINA GÓRNA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kilińskiego 7L, 62-400 Słupca i adres do doręczeń: ul. Polna 8, 62-404 Ciążeń, NIP 6671739959, REGON 520033557 adres poczty elektronicznej: kontakt@vestir.com.pl oraz numer telefonu: 726 820 286.

1.2.          Wypożyczalnia Internetowa, jak i niniejszy Regulamin skierowane są wyłącznie do konsumentów.

1.3.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wypożyczalni Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wypożyczający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Wypożyczalni Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Wypożyczalni Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Wypożyczalni Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Wypożyczalni Internetowej, w tym zawieranie Umów Wypożyczenia jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Wypożyczalni Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Wypożyczającego).

1.4.          Definicje:

1.4.1.          CENA WYPOŻYCZENIA – wynagrodzenie Wypożyczającego z tytułu Umowy Wypożyczenia Produktu.

1.4.2.          DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3.          FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Komisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4.          FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Wypożyczalni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznej listy oraz określenie warunków Umowy Wypożyczenia, w tym Okres Wypożyczenia, sposobu dostawy i płatności.

1.4.5.          KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Wypożyczenia z Wypożyczającym na potrzeby własne, to jest nie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarcza lub zawodową.

1.4.6.          KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7.          KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Komisie Internetowym.

1.4.8.          NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Wypożyczającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Wypożyczającemu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Wypożyczalni internetowej.

1.4.9.          OKRES WYPOŻYCZENIA – czas na jaki zostaje zawarta Umowa Wypożyczenia, liczony od pierwszego dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu do Wypożyczającego.

1.4.10.       PIERWSZY DZIEŃ WYPOŻYCZENIA – dzień wydania Produktu Klientowi (rozpoczęcie biegu Okresu Wypożyczenia).

1.4.11.       PRODUKT – dostępny w Wypożyczalni Internetowej nowy albo używany produkt (w szczególności sukienka) będący przedmiotem Umowy Wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym. Dokładny opis produktu wskazany jest na stronie internetowej Wypożyczalni Internetowej, przy danym produkcie.

1.4.12.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Wypożyczalni Internetowej.

1.4.13.       WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA - wypożyczalnia internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.vestir.com.pl.

1.4.14.       WYPOŻYCZAJĄCY, USŁUGODAWCA – PAULINA GÓRNA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VESTIR PAULINA GÓRNA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kilińskiego 7L, 62-400 Słupca i adres do doręczeń: ul. Polna 8, 62-404 Ciążeń, NIP 6671739959 REGON 520033557, adres poczty elektronicznej: kontakt@vestir.com.pl oraz numer telefonu: 726 820 286.

1.4.15.       UMOWA WYPOŻYCZENIA – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Wypożyczającym za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej.

1.4.16.       USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wypożyczającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Wypożyczalni internetowej.

1.4.17.       USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.18.       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.19.       ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Wypożyczenia Produktu z Wypożyczającym.

2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ

2.1.          W Wypożyczalni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Rezerwacji oraz Newsletter.

2.1.1.          Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1.          Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vestir.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 8, 62-404 Ciążeń.

2.1.2.          Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Wypożyczalni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Wypożyczalni Internetowej, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Wypożyczam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Wypożyczalni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Wypożyczenia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, Okres Wypożyczenia, sposobu dostawy lub odbioru i płatności.

2.1.2.1.          Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.          Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Wypożyczalni Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

2.1.3.1.          Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

2.2.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wypożyczający: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.          Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Wypożyczalni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.      ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY WYPOŻYCZENIA

3.1.          Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Wypożyczalni Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.          Zawarcie Umowy wypożyczenia między Klientem, a Wypożyczającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Wypożyczalni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.          Cena Wypożyczenia podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie Wypożyczenia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Wypożyczalni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Wypożyczenia.

3.4.          Procedura zawarcia Umowy Wypożyczenia w Wypożyczalni internetowej za pomocą Formularza Zamówienia

3.4.1.          Zawarcie Umowy wypożyczenia między Klientem, a Wypożyczającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Wypożyczalni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.4.2.          Po złożeniu Zamówienia Wypożyczający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Wypożyczającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Wypożyczającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Wypożyczenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Wypożyczenia między Klientem a Sprzedawcą.

3.5.          Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta na Okres Wypożyczenia. Początkiem biegu Okresu Wypożyczenia jest Pierwszy Dzień Wypożyczenia. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia - w przypadku gdy ostatni dzień Okresu Wypożyczenia nie przypada w Dzień Roboczy, to zwrot powinien nastąpić w najbliższym Dniu Roboczym. W przypadku odesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika do zachowania terminu zwrotu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.

3.6.          Klient zobowiązany jest do używania Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia, tylko w Okresie Wypożyczenia, w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

3.7.          Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku uszkodzenia Produktu powstałego z winy Klienta Wypożyczający ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem.

3.8.          Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Wypożyczenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres Wypożyczającego: kontakt@vestir.com.pl) wskazując liczbę dni, na jaki Umowa Wypożyczenia ma zostać przedłużona, najpóźniej na 24 h przed zakończeniem Okresu Wypożyczenia pierwotnej Umowy Wypożyczenia. Przedłużenie Umowy Wypożyczenia jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli Produkt nie został wcześniej zamówiony przez innego Klienta. Wypożyczający informuje Klienta o możliwości przedłużenia Umowy Wypożyczenia bądź braku takiej możliwości, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej w odpowiedzi na wiadomość Klienta. W przypadku przedłużenia Umowy Wypożyczenia Klient zobowiązany będzie do zapłaty Ceny Wypożyczenia, za każdy dodatkowy dzień, zgodnie z ceną podaną w zawartej Umowie Wypożyczenia.

4.      PRAWA I OBOWIĄZKI WYPOŻYCZAJĄCEGO ORAZ KLIENTA

4.1.          Wypożyczający obowiązany jest dostarczyć Klientowi sprawny, możliwy do użytku Produkt.

4.2.          Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczoną instrukcją obsługi, a także do przechowywania go w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, w miarę możliwości w opakowaniu dostarczonym przez Wypożyczającego (jeżeli Produkt został wydany w takim opakowaniu).

4.3.          Klient zobowiązany jest nie przekazywać Produktu do używania osobom trzecim, bez wyraźniej zgody Wypożyczającego.

4.4.          W przypadku utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie Okresu Wypożyczenia, Klient powinien niezwłocznie poinformować Wypożyczającego o zaistniałym problemie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: kontakt@vestir.com.pl, wskazując numer Zamówienia oraz opis sytuacji.

4.5.          W przypadku braku zwrotu Produktu przez Klienta, ostatniego dnia Okresu Wypożyczenia Umowy Wypożyczenia, Wypożyczający uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne korzystanie z Produktu na zasadach przewidzianych prawem.

4.6.          W przypadku zwrotu uszkodzonego Produktu, Wypożyczający ma prawo obciążyć Klienta kosztami, które powstały z uwagi na uszkodzenie Produktu z winy Klienta.

4.7.          Klient nie jest upoważniony do dokonywania zmian w Produkcie.

4.8.          Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia pod adresem ul. Kilińskiego 7L, 62-400 Słupca bądź za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W przypadku odesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika do zachowania terminu zwrotu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Produktu od możliwości powstania uszkodzeń w transporcie, w przypadku zwrotu Produktu za pomocą przewoźnika.

5.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1.          Wypożyczający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Wypożyczenia:

5.1.1.          Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2.          Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.3.          Płatność przelewem na rachunek bankowy Wypożyczającego.

5.1.4.          Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

5.1.4.1.          Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.4.1.1.          PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2.          Termin płatności:

5.2.1.          W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatnościami elektronicznych i kartą płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia, jednak nie później jak przed Pierwszym Dniem Wypożyczenia.

5.2.2.          W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.

6.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1.          Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2.          Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Wypożyczenia stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową Wypożyczenia.

6.3.          Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.4.          Wypożyczający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.4.1.          Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

6.4.2.          Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

6.4.3.          Przesyłka paczkomatowa.

6.4.4.          Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kilińskiego 7L, 62-400 Słupca – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

6.5.          Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1.          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Wypożyczającego.

6.5.2.          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia.

6.6.          Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Wypożyczającego. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

6.6.1.          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Wypożyczającego.

6.6.2.          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia.

7.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.          Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Wypożyczającego, reklamacje dotyczące Umowy Wypożyczenia oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Wypożyczalni internetowej Usługobiorca lub Klient może składać na przykład:

7.1.1.          pisemnie na adres: Polna 8, 62-404 Ciążeń;

7.1.2.          w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vestir.com.pl;

7.2.          Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wypożyczającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3.          Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wypożyczającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.          Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2.          Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3.          Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Wypożyczającego); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.4.          Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.          Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1.          pisemnie na adres: ul. Polna 8, 62-404 Ciążeń;

9.1.2.          w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vestir.com.pl;

9.2.          Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3.          Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku umowy wypożyczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9.4.          W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5.          Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Wypożyczalni internetowej). Wypożyczający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wypożyczający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.          Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Wypożyczającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wypożyczającego do odbioru, chyba że Wypożyczający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kilińskiego 7L, 62-400 Słupca.

9.7.          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8.          Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1.          Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Wypożyczalni Internetowej, Wypożyczający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3.          W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1.          (1) o świadczenie usług, jeżeli Wypożyczający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wypożyczającego utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wypożyczającego o utracie prawa odstąpienia od umowy; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.10.       Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.       Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..

10.2.       Wypożyczający jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Wypożyczający uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji.

10.3.       Wypożyczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy wypożyczenia zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Wypożyczenia w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Wypożyczającemu.

10.4.       W wypadku Klientów nie będących konsumentami Wypożyczający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy wypożyczenia.

10.5.       Z chwilą wydania przez Wypożyczającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Wypożyczający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6.       W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.7.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Wypożyczającemu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.8.       Wypożyczający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.9.       Odpowiedzialność Wypożyczającemu/Wypożyczającemu w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy wypożyczenia, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Wypożyczający/Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.       Umowy zawierane poprzez Wypożyczalnię internetową zawierane są w języku polskim.

11.2.       Zmiana Regulaminu:

11.2.1.       Wypożyczający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Wypożyczenia) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy wypożyczenia.

11.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

VESTIR PAULINA GÓRNA
ul. Polna 8, 62-404 Ciążeń
kontakt@vestir.com.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl